City Center AVM (Esenyurt/İstanbul) ve Şükrüpaşa Mağazamız (Merkez/Edirne) Açıldı!

TEDİ DISCOUNT TEKSTİL MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

TEDİ DISCOUNT TEKSTİL MAĞAZACILIK A.Ş.’ ye (Kısaca “TEDİ” olarak anılacaktır.) tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.tedi.com.tr isimli web sitesinde (bundan böyle kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, tüzük, yönetmelikleri başta olmak üzere resmi mevzuat hükümleri ve aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.


Bu SİTE’de sunulan hizmetler TEDİ tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi TEDİ olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TEDİ’ye aittir.


TEDİ olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla TEDİ tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.


TEDİ, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki düzenlemeleri kısmen yada tamamı ile yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkına sahip olup, yasal mevzuat değişiklikleri hem TEDİ hem de Müşteri/takipçilerimizi bağlayıcı olarak kabul edilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz TEDİ nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, TEDİ ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, TEDİ faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel veriler; SİTE, müşteri görüşmeleri ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

TEDİ yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:

 

  • TEDİ faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,
  • TEDİ adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile,
  • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla , iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle,

Yukarıda verilen amaçlar dışında faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca TEDİ’ye başvurarak;
a. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
c. kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e. kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g. kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahiptir.


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı bir şekilde Topkapı Mahallesi Litros Yolu No: 6 Zeytinburnu, İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@tedi.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

 

City Center AVM (Esenyurt/İstanbul) ve Şükrüpaşa Mağazamız (Merkez/Edirne) Açıldı!

Açılışa özel fırsatlarımızı kaçırmamanız için sizi mağazamıza bekliyoruz.